Juli 2016

Artikel 1: Definitie

A: Opdrachtgever: natuurlijk persoon of rechtspersoon die aan opdrachtnemer een opdracht

verstrekt tot het verrichten van diensten op het gebied van coaching, training en

aanverwante werkzaamheden

B. Opdrachtnemer: De natuurlijke of rechtspersoon namen wie To-Reconnect diensten op het

gebied van coaching, training en aanverwante activiteiten aanbiedt onder toepassing van

deze algemene voorwaarden.

C: Coachee: de natuurlijke persoon die deelneemt aan een begeleidingstraject op het gebied

van coaching, training of aanverwante werkzaamheden

D: Deelnemer: Degene die deelneemt aan een training of workshop.

E: Diensten: alle werkzaamheden waartoe opdracht gegeven is, of die voortvloeien uit, dan wel

direct verband houden met de opdracht in de ruimste zin des woords.

F: Overeenkomst: Elke afspraak tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer ten behoeve van

Opdrachtgever.

Artikel 2: Algemeen

A: De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes,

werkzaamheden, opdrachten en overeenkomsten tussen de opdrachtnemer en de

wederpartij, respectievelijk hun rechtsopvolgers.

B: Standaardvoorwaarden van de wederpartij gelden uitsluitend wanneer deze door de

opdrachtnemer schriftelijk zijn aanvaard.

C: Deze algemene voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle opdrachten met de

wederpartij, waarvoor, door de opdrachtnemer, derden moeten worden betrokken.

D: Indien onduidelijkheid bestaat over de uitleg van een of meerdere bepalingen van deze

algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze

bepalingen.

E: Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden

geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene

voorwaarden.

F: Indien de opdrachtnemer niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt,

betekent dat niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat de

opdrachtnemer in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen, de stipte

naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.

G: Indien een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, nietig zijn of

vernietigd mochten worden, blijven de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden

volledig van toepassing. De opdrachtnemer en de wederpartij zullen dan in overleg treden

om nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te

komen, waarbij indien en voor zoveel mogelijk het doel en de strekking van de

oorspronkelijke bepaling in acht worden genomen.

Artikel 3: Offertes

A: Alle door To-Reconnect gedane offertes zijn vrijblijvend. De geldigheid van de offerte

bedraagt 15 werkdagen, tenzij anders overeengekomen. Na afloop van de gestelde termijn

kunnen geen rechten meer aan de offerte worden verleend.

B: De prijzen in de offertes zijn exclusief BTW tenzij uitdrukkelijk anders gesteld.

Artikel 4: Totstandkoming van de opdracht

A: Een opdracht wordt mondeling overeengekomen, geschiedt door aanmelding via email, door

aanmelding via website, of komt tot stand door het wederzijds ondertekenen van een offerte

of opdrachtbevestiging en is bindend. Allen houden tevens in het naleven van de Algemene

Voorwaarden van To-Reconnect.

B: Indien de opdracht niet op enigerlei wijze wordt bevestigd en To-Reconnect toch tot

uitvoering van de opdracht overgaat met instemming van de opdrachtgever, dan zal de

inhoud van de offerte als tussen partijen overeengekomen gelden.

Artikel 5: Opdracht en het betrekken van derden daarbij

A: Een opdracht tussen de opdrachtnemer en de wederpartij, komt eerst tot stand op het

tijdstip dat de opdrachtnemer een door een bevoegde vertegenwoordiger van de wederpartij

ondertekend overeenkomst ontvangt, dan wel een emailbevestiging.

B: De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de wederpartij alle benodigde

gegevens aan de opdrachtnemer ter beschikking heeft gesteld.

C: De opdrachtnemer heeft een inspanningsverplichting en verplicht zich tot maximale

inspanning opdat de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit worden behaald. Daartoe

worden de werkzaamheden, in het kader van de opdracht, naar beste inzicht, deskundigheid

en vermogen uitgevoerd.

D: Voor zover een goede uitvoering van de opdracht dit vereist, heeft de opdrachtnemer het

recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren.

E: Indien door de opdrachtnemer of de door de opdrachtnemer ingeschakelde derden, in het

kader van de opdracht werkzaamheden op de locatie van de wederpartij of een door de

wederpartij aangewezen locatie moeten worden verricht, draagt de wederpartij kosteloos

zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.

Artikel 6: Uitvoering van de Overeenkomst

A: Iedere Overeenkomst leidt voor Opdrachtnemer tot een inspanningsverplichting waarbij

Opdrachtnemer gehouden is zijn verplichtingen na te komen naar beste kunnen, met de

nodige zorgvuldigheid en het nodige vakmanschap.

B: In alle gevallen waarin Opdrachtnemer dat nuttig of noodzakelijk acht heeft zij het recht om

bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden of zich te laten bijstaan door

derden.

Artikel 7: Geheimhouding

A: Opdrachtnemer is, behoudens de eventuele verplichting die de wet dan wel een daartoe

bevoegd overheidsorgaan op hem legt tot openbaarmaking van bepaalde gegevens, verplicht

tot geheimhouding tegenover derden van alle vertrouwelijke informatie die hij in het kader

van de Overeenkomst van Opdrachtgever of uit andere bron heeft verkregen. Informatie

geldt als vertrouwelijk als dit door Opdrachtgever is meegedeeld of als dit voortvloeit uit de

aard van de informatie. Opdrachtnemer draagt er zorg voor dat deze verplichting ook wordt

opgelegd aan eventuele werknemers of derden die door hem bij een opdracht worden

ingeschakeld.

B: Gesprekken, sessies en andere contacten die in welke vorm dan ook tussen Opdrachtnemer

en Coachee plaatsvinden, worden als strikt vertrouwelijk beschouwd. Opdrachtnemer zal dan

ook aan niemand, ook niet aan Opdrachtgever, enige mededeling doen over de inhoud en

het verloop van deze contacten, tenzij de Coachee hiervoor uitdrukkelijk toestemming heeft

gegeven.

Artikel 8: Wijziging van de (inhoud van de) opdracht

A: Indien zich in het kader van de opdracht omstandigheden voordoen die bij de start van de

opdracht niet waren voorzien, dan zal in onderling overleg en in goede harmonie naar een

oplossing gezocht worden, waaronder bijvoorbeeld aanpassing van (de inhoud van) de

initiële opdracht.

B: Opdrachtgever erkent en aanvaardt dat aanpassingen van (de inhoud van) de opdracht,

bijvoorbeeld wijziging in omvang, werkwijze of aanpak, de afgesproken planning kan

beïnvloeden.

C: Indien aanpassing van de (inhoud van de) opdracht het gevolg is van verzoeken of

handelingen van de Opdrachtgever of andere omstandigheden die aan opdrachtgever toe te

rekenen zijn, dan zal To-Reconnect het eventuele hieruit ontstane meerwerk op basis van de

gebruikelijke tarieven als aanvullende of separate opdracht in rekening brengen.

Artikel 9: Persoonsregistratie

A: Alle persoonsgegevens worden door To-Reconnect slechts opgeslagen en gebruikt om

opdrachtgevers en deelnemers op de hoogte te houden van activiteiten en worden niet aan

derden ter beschikking gesteld.

Artikel 10: Tarieven en kosten

A: Reistijd wordt 50% van het uurtarief doorberekend tenzij anders is overeengekomen.

B: Reis- en verblijfkosten worden gedeclareerd conform afspraken in de offerte c.q.

overeenkomst.

C: Bedragen zijn exclusief BTW.

D: De Opdrachtnemer heeft het recht om, zonder voorafgaande schriftelijk mededeling, per 1

januari van ieder kalenderjaar, het overeengekomen tarief te verhogen met maximaal het

door het CBS verstrekte percentage aan inflatie.

E: De Opdrachtnemer is, in geval van prijsstijging buiten de inflatie, ook gerechtigd de prijzen te

verhogen. De Opdrachtnemer zal de wederpartij het voornemen tot verhoging van het tarief

schriftelijk kenbaar maken. De Opdrachtnemer zal daarbij de omvang van en de datum

waarop de verhoging zal ingaan, vermelden.

F: Indien de wederpartij de door de Opdrachtnemer kenbaar gemaakte verhoging van het tarief

niet wenst te aanvaarden, is de wederpartij gerechtigd binnen twee weken na de bedoelde

kennisgeving, de opdracht door middel van een aangetekende brief op te zeggen, dan wel de

opdracht te annuleren met ingang van de in de kennisgeving van de Opdrachtnemer

genoemde datum waarop de tariefsaanpassing in werking zou treden.

De wederpartij is niet gerechtigd tot ontbinding over te gaan indien de bevoegdheid tot

verhoging van het tarief, voortvloeit uit een wet.

Artikel 11: Annulering coaching

A: Wanneer een cliënt niet kan komen op een afspraak, dient deze dit minimaal 48 uur voor de

afspraak door te geven.

B: Wanneer niet minimaal 48 uur van tevoren wordt afgezegd of cliënt verschijnt niet op de

afspraak dan worden de kosten voor de afspraak in rekening gebracht.

Annulering trainingen en workshops:

C: Wanneer annulering plaatsvindt drie maanden voor aanvang van de training/workshop

wordt er €30 administratiekosten in rekening gebracht

D: Bij annulering 4 weken voor aanvang van de training of workshop is 50% van de deelname

verschuldigd.

E: Bij annulering binnen 2 weken voor aanvang is het volledige deelnamebedrag verschuldigd.

Artikel 12: Betaling, wettelijke rente en incassokosten

A: Bij workshops en trainingen, dient de betaling uiterlijk zeven dagen voorafgaand aan de start

van de workshop(s) of training, te zijn geschied.

B: Voor andere zaken c.q. diensten, moet de betaling binnen 14 kalenderdagen na de

factuurdatum zijn gerealiseerd, tenzij de wederpartij en de opdrachtnemer schriftelijk anders

zijn overeengekomen.

C: Bij overschrijding van de betalingstermijn is vanaf de vervaldag een rente verschuldigd van

1% over het totale factuurbedrag. Dit zonder dat in gebrekestelling is vereist.

D: Indien opdrachtgever in gebreke blijft met betaling, is To-Reconnect vanaf dat moment

gerechtigd met onmiddellijke ingang alle werkzaamheden op te schorten.

E: Alle gerechtelijke incassokosten komen voor rekening van de opdrachtgever.

Artikel 13: Overmacht

A: Indien één van de partijen wordt getroffen door een situatie van overmacht in de zin van

artikel 6;74 van het Burgerlijk Wetboek, dan zal deze partij daarvan onmiddellijk mededeling

doen aan de andere partij. Partijen zullen vervolgens in overleg tot een redelijke oplossing

trachten te komen.

B: Indien de overmacht situatie langer dan twee (2) maanden voortduurt, hebben beide partijen

het recht de overeenkomst middels schriftelijke kennisgeving te beëindigen. Hetgeen dat al

als gevolg van de opdracht gepresenteerd is, wordt in geval van overmacht naar verhouding

afgerekend, zonder dat partijen elkaar overigens iets verschuldigd zullen zijn.

Artikel 14: Toepasselijk recht en geschillen

A: In geval van geschillen, voortvloeiend uit deze overeenkomst of uit daarop voortbouwende

overeenkomsten, zullen partijen trachten deze in eerst instantie onderling op te lossen zo

nodig met behulp van Mediation conform het daartoe strekkende reglement van de Stichting

Nederlands Mediation Instituut te Rotterdam, zoals dat luidt op de aanvangsdatum van de

Mediation.

B: Op alle rechtsbetrekkingen waarbij de opdrachtnemer partij is, is uitsluitend het Nederlands

recht van toepassing.

C: De rechter in de vestigingsplaats van de opdrachtnemer is bij uitsluiting bevoegd van

geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft de

Opdrachtnemer het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.

D: Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben

ingespannen een geschil in onderling overleg op te lossen.

Vrijwaring

A: Derden kunnen aan de dienstverlening van de diensten van To-Reconnect geen rechten

ontlenen. Opdrachtgever vrijwaart To-Reconnect van alle aanspraken van derden ter zake.

B: Elke aansprakelijkheid van de diensten van To-Reconnect voor tekortkomingen van de door

To-Reconnect ingeschakelde derden is uitgesloten